ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਬਾਈ ਨਿਕਾਸ...

ਡਾ.ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ �ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਬਾਈ : ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ� ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਾ.ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਆਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।