ਟਾਵਰਜ਼

ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਉਪਲੱਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈਜਾ ਸਕੇ।