ਰਡ਼ੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬੌਲੇ

ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੀਤੀ ਮੂਲਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਠਣੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ, ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ-ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤ-ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ।-ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ