ਕ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਵਾਂ `ਤੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਸਤੂ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ...ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ