ਔਮ੍ਰਿਤਾ....

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਉਪਰ ਫੈਲਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਨ 1919 ਤੋਂ 2005 ਤਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਦੇਖਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਲਗਣਾਂ ਮਾਲ਼ ਖਿਹੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ.......