ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ....

ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਵਿਕਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ , ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਭੂਤਕਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ