ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਖੋਜ

ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਪੁਣਛਾਣ ਹੀ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।