ਕੌਰਵ ਸਭਾ....

ਨਾਵਲ ਕੋਰਵ ਸਭਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲ਼ੇ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ...ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤਜਿੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।