ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ.....

ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ? ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ` ਸ਼ਬਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਰੂੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।