ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ....

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।