ਟਾਵਰਜ਼ ਵਸਤੂ ਵਿਧੀ...

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੇ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਆਲੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਪਰ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ।