ਧਰਤ ਦੁਆਬੇ ਦੀ

ਧਰਤ ਦੁਆਬੇ` ਦੀ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।