ਲੌਂਗ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ (ਲੌਂਗ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਲਵੈਣਾਂ ਦੇ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਲੀਆ ਸ਼ਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪਗਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੈਗਤ ਨਹੀਂ। - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ