ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ

ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ, ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਵੈਣਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗਾਉਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਗਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵੈਣਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ