ਬੇਸੁਰਾ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ...

ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਪੇਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚੋਂ ਪਛਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।