ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਚੇਤਨਾ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿੰਮਡੀ ਚੇਤਨਾ (Cosmic Consciousness) ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।