ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਆਰਥਤ ਨਾਲ 1957 ਦੇ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…