ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।