ਪੰਜਾਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀ

ਲੋਕ-ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੁਹਜ ਇੱਛਾ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।