ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ

ਲੋਕਕਾਵਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।