ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ...ਚੇਤਨਾ

ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।