ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਨ

ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਿਸਥਾ ਦਾ ਚਹਿਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ