ਚਿਰਾਗ਼ ਦਾ 101ਵਾਂ ਅੰਕ

ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੀ ਹੈ।