ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ-ਕਾਵਿ ਪਰਮਜੀਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪਰਿਮੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ-ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਾਰੀ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦਿਸ਼੍ਰਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ