ਛੰਦ ਬਗੀਚਾ-ਸਮੀਖਿਆ

ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਧਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਛੰਦ ਕੋਰੜਾ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕਬਿੱਤ, ਬੈਤ, ਮਨੋਹਰ ਭਵਾਨੀ, ਡਿਊਡਾ, ਦੋ ਭਾਗ ਛੰਦ, ਕਾਫੀ ਛੰਦ, ਦੁਤਾਰਾ ਛੰਦ, ਦਵੱਈਆ, ਜੀਆ ਮਾਲਤੀ ਛੰਦ, ਬਹੱਤਰ ਕਲਾ ਛੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ |