ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ

ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਅਤੇ ਲੈਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ |