ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ-ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ

ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਰਜ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ।