ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ-ਅਮਨਦੀਪ

ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।