ਰਾਗਮਾਲ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਖੋਜ

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ੍ਹਮ੍ਹੇਰ ਸਿੰਘ ਅ੍ਹੋਕ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲ.ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|