ਲੋਕ-ਨਾਟ ਰੂਪ-ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਮਚ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਲਕਾ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।