ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਅਖਾਣ-ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਾਣਾਂ ਵਿਚਲਾ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।