ਮੰਗਾਬਾਸੀ _ ਸਰਬਜੀਤ

ਮੰਗਾ ਬਾਸੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਬਾਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।