ਮੋਰੀਂ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ

ਮੋਰੀਂ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਲਕਾ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਹੈ ।