ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ

ਪਹਾੜ` ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੰਦਰਾ` ਨਹੀਂ (ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਜੀਣ` ਹੀ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਜੀਣ ਹੈ), ਕੇਵਲ ਉਸ ਲਈ ਚੰਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ` ਹੈ। ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ` ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਹ_ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਆਬਣ` ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਉਦਰੇਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (ਡਾ. ਕੇਸਰ)