ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥੀਤੀ-ਸੰਦੀਪ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।