ਲੋਕਯਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ

ਲੋਕਯਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ।