ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਵਿ...ਰਵੀ ਚਿੰਤਨ

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਡਾ ਰਵੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ