ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ