ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ-ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਪੇਖ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਜਗਤ ਤੋ. ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ |