ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ-ਮੀਨਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ।