ਫਲੋਰਾ ਸਟੀਲ-ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ

ਫਲੋਰਾ ਏ. ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ "ਟੇਲਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਵਿਚ 43 ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।