ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਨਾਲ਼ਵੀ ਪਰਵਤ ਪੁੱਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਵੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।