ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ, ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।