ਚੁੱਪ ਦੇ ਬੋਲ-ਕਿਰਤੀ

ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਗਤੀ ਤਕ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ । ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ।