ਊਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲ੍ਹੀਆਂ

ਉਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ, ਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਹੰਦਾ।