ਰੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ

ਰੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।