ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ...

ਹੁੰਦਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਭੋਗਦਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਹਾਰਦਾ ਤੇ ਕਾਵਿ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਢਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।