ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ-ਸੂਫ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਫ਼ੀ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ (ਸਿਰਜਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 1589) ਹੈ ਇਹ ਲੇਖ ਸੂਤ੍ਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ