ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।