ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ੍ਹ-ਧੀਰ

ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚਿਹਨਕ_ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਨਿਤ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂ ਸੰਕਲਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਹਿਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨਪਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਲਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ।